Pravidla soutěže

1. POŘADATEL

Pořadatelem spotřebitelské soutěže „Pro klidný spánek“ (dále jen "soutěž"), je společnost Mapa Spontex CE s.r.o., se sídlem Prodašice 4, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 47537434, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 17633 (dále jen „Pořadatel“), který pověřil technickým provedením soutěže společnost Birel Advertising, s.r.o., IČO 25959883, se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále též „Organizátor“). Organizátor jedná jako zástupce Pořadatele, a má proto stejná práva a povinnosti jako Pořadatel; pokud tato pravidla hovoří o Pořadateli, platí ustanovení i na Organizátora, pokud ze smyslu ustanovení nevyplývá opak.

2. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tato úplná pravidla soutěže jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu soutěžního období na webu www.nuk-soutez.cz (dále též jako „soutěžní stránky“). Tato pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje pravidla soutěže. Pokud Pořadatel či tato pravidla neurčí jinak. veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách se budou dít prostřednictvím soutěžních stránek. Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou okolnostmi mimo jeho kontrolu, zejména vadou připojení k internetu či technickým výpadkem.

3. TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na adrese www.nuk-soutez.cz v období od 12. 6. 2019 do 9. 7. 2019, včetně (dále „soutěžní období“).

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování v České republice; osoby mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce a s doručovací adresou v České republice.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v soutěžním období. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, s nimiž je Pořadatel ve smluvním vztahu ohledně realizace soutěže, včetně jejich zaměstnanců a osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 českého občanského zákoníku.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže.

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva, jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

5. JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČASTNIT?

Účast v soutěži je podmíněna nákupem produktu značky NUK v min. celkové hodnotě 99,- Kč vč. DPH v obchodním řetězci Kaufland na území České republiky. Pro posouzení, zda celková hodnota nákupu přesahuje částku zde uvedenou, je rozhodující hodnota produktů uvedených na účtence; nepřihlíží se k produktům, které byly po nákupu vráceny kupujícím či u nichž kupující odstoupil od kupní smlouvy. Seznam produktů, jejichž nákup je zohledňován do hodnoty nákupu, je uveden na adrese www.nuk-soutez.cz/produkty.

Následnou registrací účtenky – zadáním:

  • data a času uvedeného na účtence,
  • společně se svým Jménem, Příjmením a E-mailem.

Odesláním registrace se soutěžící dostává do soutěže o vedlejší výhry, ale také se zařazuje do soutěže o hlavní ceny. Registrace účtenky se provádí na soutěžních stránkách odesláním webového formuláře ve formátu stanoveném pořadatelem.

Počet registrací účtenek na jeden e-mail není omezený; každá účtenka může být nicméně v rámci soutěže registrována maximálně jednou. Případné další registrace stejné účtenky (stejných soutěžních údajů) jsou neplatné a budou ze soutěže bez dalšího vyřazeny. V případě výhry musí soutěžící na vyžádání doložit důkaz o fyzické existenci registrované účtenky pomocí zaslání její kopie na adresu pořadatele soutěže uvedené v záhlaví; nebude-li důkaz o fyzické existenci účtenky předložen, je pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit.

Každý soutěžící může v celé soutěži získat maximálně 1x hlavní cenu a 1x vedlejší cenu. V případě, že Pořadatel soutěže bude mít podezření, že jeden soutěžící by měl získat druhou hlavní či vedlejší cenu v rozporu s předchozí větou, je oprávněn vyzvat soutěžícího k doložení data narození či jiného identifikátoru, který umožní věrohodně doložit, že se nejedná o stejného soutěžícího. Pokud soutěžící neposkytne potřebnou součinnost k doložení, že se nejedná o stejného soutěžícího, či se o stejného soutěžícího bude jednat, je Pořadatel soutěže oprávněn výhru nepředat a soutěžícího ze soutěže vyloučit.

6. VÝHRY V SOUTĚŽI

Ceny:

  • Hlavní cena: 1x Výhra NUK Chůvička ECO Video
  • Hlavní cena: 2x Výhra NUK Chůvička ECO Control Audio Display 530D+
  • Hlavní cena: 2x Výhra NUK Chůvička ECO Control Audio 500
  • Vedlejší cena: 32x Noční světýlko

Kola soutěže probíhají takto:

  1. soutěž o vedlejší cenu – v každém kole hrajeme o 8 vedlejších cen – Nočních světýlek popsaných shora. Soutěžní kola končí v následujících dnech: 18. 6., 25. 6., 2. 7., 9. 7. (dále též jako „poslední den kola“); přičemž další kolo začíná den následující po posledním dni předchozího kola. Do příslušného soutěžního kola jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří v souladu s podmínkami této soutěže odeslali formulář s vyplněnými údaji prostřednictvím soutěžních stránek v příslušném soutěžním kole, od prvního dne kola 0:00 hodin do posledního dne kola 23:59 hodin. První kolo začíná 12. 6. 2019, poslední kolo končí 9. 7. 2019.
  2. soutěž o hlavní cenu – není rozdělena do jednotlivých kol, probíhá po celou dobu soutěžního období. Do soutěže o hlavní cenu jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří v souladu s podmínkami této soutěže odeslali formulář s vyplněnými údaji prostřednictvím soutěžních stránek v soutěžním období.

Vyhlášení výherců z předešlého týdne probíhá po skončení soutěžního kola nejpozději následující den do 12 hod. zveřejněním na soutěžních stránkách. Soutěžící může sledovat, kdo dané soutěžní období vyhrál, v záložce „Výherci“. Určení výherce probíhá na základě automatického algoritmu generování pořadí účtenek; algoritmus stanoví pořadatel a není povinen jej zveřejnit.

V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem na e-mail, který uvedl při registraci soutěžní účtenky, do 14 dnů od zveřejnění výhry. V navazující komunikaci je povinen uvést platnou adresu, na které se běžně pohybuje, a své telefonní číslo, aby mu výhra mohla být v pořádku doručena; v případě, že není daňovým rezidentem České republiky, je povinen pro potřeby hlášení správce daně uvést i stát, jehož je daňovým rezidentem, datum, místo a stát svého narození, jakož i své pohlaví. Pokud výherce na oznámení o výhře nezareaguje do 3 pracovních dnů a/nebo nesdělí údaje zde uvedené či bude z jiného důvodu uvedeného v těchto podmínkách ze soutěže vyloučen, výhra náleží dalšímu soutěžícímu v pořadí výherců.

Výhry budou doručeny na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od celkového ukončení soutěže. Při převzetí výhry u výherců mladších 18 let je rozhodující souhlas jejich zákonného zástupce. U osob mladších 18 let, které se zúčastní této soutěže, se předpokládá, že tento souhlas zákonného zástupce mají a na základě výzvy pořadatele či organizátora jsou povinni jej předložit; pokud nebude souhlas do dvou týdnů od výzvy pořadatele prokázán, pořadatel takovou osobu ze soutěže vyloučí bez nároku na výhru.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je Pořadatelem soutěže stanovena.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžícímu nevzniká právní nárok na poskytnutí Výhry a Výhry nelze na Pořadateli vymáhat. Výhry nelze směnit za peníze a/nebo požadovat jiné typy Výher, než je uvedeno v těchto Pravidlech.

Není možné se výhry vzdát ve prospěch jiného uživatele. V případě odmítnutí výhry vyhrává další soutěžící v pořadí.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel neodpovídá za dostupnost produktů značky NUK v prodejní síti.

Přihláškou do soutěže (odesláním formuláře na soutěžních stránkách) soutěžící souhlasí s pravidly zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i se zpracováním osobních údajů; to vše za podmínek uvedených v samostatném dokumentu dostupném na https://www.nuk-soutez.cz/zpracovani-udaju.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty – zejména pokud nebudou výhry dostupné bez nepřiměřených obtíží, a změnit podmínky předání výher tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o vzniku nároku na výhru, za nedoručení zásilky s výhrou, za nemožnost navázat s výhercem kontakt a / nebo za nedoručení další korespondence, pokud důvody spočívají na straně Soutěžícího nebo třetích stran nebo jsou zaviněny vyšší mocí. Pořadatel zejména neodpovídá za činnost či nečinnost poskytovatelů e-mailové komunikace a doručování zásilek.

Pořadatel ani Organizátor není povinen vstoupit do jednání se Soutěžícím nad rámec práv a povinností stanovených těmito Pravidly.

V případě, že výherci vznikne v souvislosti výhrou či výhrami daňová povinnost, vypořádá tuto povinnost srážkovou daní Pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této soutěže či její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na webu www.nuk-soutez.cz.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Současně má Pořadatel právo vyloučit jakéhokoliv soutěžícího, u něhož je podezření, že porušoval či zneužíval tato pravidla nebo se účastnil soutěže podvodným způsobem. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat Pořadateli do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže písemně na adresu Pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher.

Společnost Kaufland Česká republika v.o.s. neodpovídá za průběh soutěže, není vůči soutěžícím nijak zavázána, neodpovídá za plnění třetích stran a nenese odpovědnost za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

Účastí v soutěži podle článku 5 těchto pravidel každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Dále soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

V Praze, dne 12. 6. 2019.